Vad är KBT?

KBT betyder kognitiv beteendeterapi och är ett begrepp som innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. Det är en terapiform som har starkt forskningsstöd  som den effektivaste metoden att avhjälpa flertalet former av psykisk ohälsa som ångest, depression, fobier, tvång och andra svårigheter.

Det är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som är insiktsbefrämjande, strukturerad och aktiv. Den går ut på att kartlägga sambandet mellan tankar, känslor och beteenden.

Varje människa tolkar verkligheten utifrån sin livshistoria, viktiga händelser och erfarenheter. Vi utvecklar grundantaganden om oss själva och utifrån det livsregler och starka värderingar. Detta styr hur vi uppfattar oss själva, andra och framtiden och hur vi tänker, känner och handlar.

Vi fångas ibland i tankemönster som präglas av negativa känslor, tankar och beteenden som kan leda till psykisk ohälsa.

Målet med psykoterapin är att hitta nya, mer ändamålsenliga sätt att hantera tillvaron på.

Terapeuten och klienten arbetar tillsammans och har ett gemensamt ansvar för behandlingen. Varje människa besitter kunskapen om sig själv och sitt liv. Du är specialist på Din livssituation. Som erfaren psykoterapeut har jag den teoretiska kunskapen och verktygen för att vi tillsammans finner vägen till bättre hälsa och livskvalité för Dig!

Tyngdpunkten ligger på här och nu och framtiden men för att förstå uppkomsten av svårigheter och negativa tankemönster lägger vi också tid på att gå igenom din bakgrundshistoria.

Att bestämma sig för att gå i psykoterapi är ett viktigt steg mot ökad hälsa. Jag lägger stor vikt vid att skapa en god och förtroendefull relation för att Du ska känna dig trygg och våga utforska nya sätt att förhålla dig på.

Välkommen!

Läs gärna mer: www.samradsforum.se - Kognitiva och beteendeinriktade terapier